عصب شناسی زبان

  سلام

مقاله زیر از استاد بزرگ محمدرضا باطنی است که دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات فارسی و سایر عزیزان با این نویسنده و زبان شناس ومحقق بزرگ آشنایی دارند.



امروز عصب شناسان تفاوت عمده بین مغزانسان ودیگرحیوانات را وجودشبکه ی سیناپسی بسیار پیچیده( یا شبکه ارتباطی مغز)در انسان وسادگی نسبی آن در حیوانات دیگر می دانند وجود همین شبکه ی سیناپسی عظیم است که به انسان،علاوه بر تواناییهای دیگر،قدرت تکلم یاموهبت زبان راارزانی داشته است.

به طور خلاصه می توان گفت عصب شناسی زبان می خواهد بدانداطلاعات زبانی چگونه در مغزذخیره،فراخوانده وپردازش می شوند.مثلاوقتی ماکلمه یاجمله ای رامی شنویم وبلافاصله آن راتکرارمیکنیم درمغزماچه اتفاقاتی می افتد؟به بیان دیگراطلاعات زبانی بین مرحله ی درون داد(input)ومرحله ی برون داد(output)ازچه مسیرهای عصبی عبور می کنندو دستخوش چه نوع فعل وانفعالاتی می شوند؟یا اکنون که من این نوشته را می خوانم،این نمادهای دیداری که در جلوچشم من است چگونه درمغزبه نمادهای آوایی تبدیل می شوندوبه صورت جمله هایی که شمامی شنویددرمی آیند؟به عنوان یک سؤال کلی تر،اساسارابطه گفتارونوشتاردرمغزچگونه است؟یا اکنون که شما جمله های مرا می شنوید مغز شما چگونه آنها را تعبیرمیکندوتعبیریامعنایی راکه از آنهابه دست می آوردچگونه ودرکجای خودنگهداری یاذخیره میکند؟آنچه مسلم است شما به عنوان شنونده ومن به عنوان گوینده مجموعه ی قواعدمشترک ووا‍‍‍زگان مشترکی را در مغز خود داریم که من با توسل به آنهااین جمله هاراتولید می کنموشما با توسل به آنهااین جمله هاراتعبیر میکنید.می توان پرسیدکه این قواعدوواژگان مشترک که به اعتبارآنهااین جمله ها را تعبیر می کنید.می توان پرسید که این قواعدووازگان مشترک که به اعتبار آن هامافارسی زبان به شمار می آییم در کجای مغزوبه چه صورتی ضبط ونگهداری می شوند؟

تحقیقات نشان داده است که تقریبا95/ مردم زبانشان در نیمکره چپ مغز جای گرفته است بدون اینکه درباره ی چگونگی این جایگیری اطلاعات قطعی ومسلمی در دست باشد.اکنونمی توان پرسید وقتی کسی زبان دومی یادمی گیرد،اطلاعات مربوط به زبان دوم در کجای مغز او جای میگیرد؟آیا در همان نیمکره چپ جایگیر می شودویا نیمکره ی راست نیز به کمک می آید؟اگر در نیمکره ی چپ قرار میگیردآیا در همان ناحیه یا نواحی مستقر می شودکه زبان اول جایگیر شده است؟وبه طورکلی می توان پرسیدبین آرایش اطلاعات زبانی در مغزیک فردیک زبانه با آرایش اطلاعات زبانی در مغزیک فرددویاچندزبانه چه تفاوت یاتفاوتهایی وجوددارد؟

سؤالاتی که عصب شناسی زبان به دنبال پاسخ آنها می گرددبسیارزیادوگوناگون هستند مثلا آیامراکزی به نام ناحیه ی بروکاوناحیه ی ورینکه که درنیمکره چپ شناسایی شده انددر پرتوتحقیقات تازه همچنان معتبرباقی مانده اندویا اینکه پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهش های تازه ایجاب می کنندکه در این تعریف های کلاسیک تجدید نظرشود؟آیادر مغزانسان ساخت مشخصی یافت می شودکه بتواندادعای چامسکی رامبنی برذاتی یازنتیکی بودن شالوده های زبان اثبات کند؟

بیشتراطلاعاتی که درباره ی چگونگی رابطه ی مغزوزبان در دسترس است ازمطالعه ی آسیب شناسی زبان دردسترس است از راه مطالعه ی آسیب شناسی زبان فراهم آمده است.دراثر سکته مغزی ،ضربه یاپیداشدن غده ای معمولا درنیمکره ی چپ ممکن است مراکزی که بیشتربا زبان سروکاردارندآسیب ببینند.دراثراین آسیب هاممکن است نابسامانی های گوناگونی در کارکرد زبان بروزکندکه هرکدام نام جداگانه ای داردولی ما همه ی آنهارابایک نام کلی،زبان پریشی (آفازی)می نامیم.

مشکلی که در آسیب شناسی زبان وطبقه بندی زبان پریشی ها وجوددارد این است که نه یک نوع ضایعه ی مغزی همیشه منجر به یک نوع زبان پریشی خاص می شودونه یک نوع زبان پریشی همیشه از یک نوع ضایعه مغزی خاص سرچشمه می گیرد.

مشکل دیگری که دراینجا خودنمایی می کند این است که بسیاری ازپژوهشگران معتقد نیستندنتایجی که از رهگذرآسیب شناسی زبان به دست می آیددربارهی کارکرد زبان در افراد سالم نیزمعتبر باشد.اینان با هیولینگزجکسن ،عصب شناس بلند پایه ی بریتانیایی ،هم عقیده هستند که "پیداکردن محل آسیب مغزی که باعث اختلال در کار زبان می شودیک چیز است وپیداکردن محل خود زبان درمغزچیزدیگر" واین هردو را نبایدیکی دانست.

منبع : مقالاتی پیرامون زبان وزبان شناسی از دکتر محمد رضا باطنی، انتشارات آگاه،

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید