با دیدن این تصاویر...شکر خدا

با مشاهده این تصاویر باید این نکات را بدانیم:

1-خداوند متعال نعمت های فراوانی به ما بخشیده!

2-چرا با این همه نعمت احساس غم و اندوه میکنیم؟؟

3-چرا خود را در سطح پایینی میبینیم با این که توان هر کاری را داریم؟؟

4-باید شاد باشیم و شکر خدارا بجا آوریم!

به دقت نگاه کنیم و به دقت اندیشه کنیم

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی
 

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

عکس های انسانی با نصف بدن ولی سرشار از انرژی ، www.irannaz.com

/ 0 نظر / 6 بازدید