آموزش زبان به زبان ساده

آموزش زبان انگلیسی ،

A piece of cake

معادل فارسی: مثل آب خوردن

- I really prepared for that exam. It should be a piece of cake.

- من واقعاً خودم را برای امتحان آماده کرده ام. باید مثل آب خوردن باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید